28.10.2020 ulga abolicyjna decyzją Sejmu została częściowo zniesiona. Ustawa ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 r.

Mechanizmy unikania podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją

Żeby wyjaśnić, czym jest ulga abolicyjna, należy wcześniej krótko wspomnieć o dwóch podstawowych mechanizmach unikania podwójnego opodatkowania. Pierwszy z nich, korzystniejszy z perspektywy podatnika to rozliczenie metodą wyłączenia z progresją. W tej metodzie gdy polski rezydent podatkowy pracuje za granicą, nie musi odprowadzać podatku od zagranicznych dochodów w Polsce. Rozliczając się tą metodą, nie wlicza się bowiem do podstawy opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą. Uwzględniamy go natomiast w kalkulacji tzw. efektywnej stawki podatkowej. Tego typu zapisy stosowane są aktualnie w umowach m.in. z: Belgią, Cyprem, Czechami, Danią, Francją, Hiszpanią, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Szwecją, oraz Włochami.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Drugi mechanizm to metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnik ma obowiązek zapłacić polskiemu fiskusowi różnicę między podatkiem należnym w Polsce, a podatkiem odprowadzonym w innym kraju. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że podstawę obliczeń podatkowych stanowi łączna kwota dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą. Taką metodę musimy stosować gdy rozliczamy dochody z Austrii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Litwy, Rosji, Słowacji, Słowenii, USA oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Metodę tę stosujemy również w przypadku, gdy dochód uzyskujemy w państwie z którym Polska nie zawarła umowy.

Ulga abolicyjna dotyczy tylko osób, które uzyskują przychód w kraju objętym umową o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą proporcjonalnego odliczenia. Ulga ta polega na zwolnieniu podatnika z obowiązku uregulowania różnicy między podatkiem należnym za granicą i w Polsce. Takie działanie ma na celu ujednolicenie zasad podatkowych oraz wyrównanie sytuacji emigrantów.

Zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), ulga abolicyjna przysługuje w przypadku dochodów:

  • osiąganych poza terytorium Polski ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów. Wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej. Z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

Co w rzeczywistości oznacza zmiana przepisów?

Jeżeli pracujesz za granicą, ale jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, musisz wiedzieć, że 28.10.2020 rząd zniósł częściowo ulgę abolicyjną. Oznacza to że, już od 01.2021, konieczne będzie dopłacenie różnicy między podatkiem należnym w Polsce, a podatkiem zapłaconym w innym kraju. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy uzyskany dochód podlegał zwolnieniu podatkowemu lub niższej stawce podatkowej w państwie zarobkowym.

Nowe przepisy, obniżają ulgę abolicyjną do 1360 zł. Będzie ona przysługiwała wyłącznie osobom osiągającym dochody zagraniczne niższe od 8 000 zł. Oznacza to, że osoby posiadające dochód zagraniczny od 8 000 do 85 528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 17%. A po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje kolejny próg podatkowy wynoszący 32%.

Ulga abolicyjna została wprowadzona w 2008 roku co pozwalało uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów. Podatki od pieniędzy zarobionych za granicą płacone były wyłącznie w kraju, w którym pracowaliśmy, więc dzięki uldze nie musieliśmy ponownie opodatkowywać tych dochodów w Polsce.

Ulga dostępna była dla rezydentów Polski pracujących za granicą. Rezydentem jest osoba, która przebywa za granicą nie więcej niż 183 dni w roku lub posiada swoje centrum interesów życiowych w Polsce. Oznacza to, że zniesienie ulgi abolicyjnej nie dotyczy osób na stałe przebywających za granicą i posiadających tam swoje centrum interesów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz nasze pozostałe artykuły na blogu.