VAT czyli podatek od wartości dodanej, to podatek pośredni. Pobierany jest na każdym z etapów obrotu towarami bądź usługami. Aby wiedzieć czy rejestracja do VAT jest konieczna musimy na początku omówić kilka kwestii. Przede wszystkim co podlega opodatkowaniu tym podatkiem, a także z jakiego rodzaju zwolnień możemy skorzystać.

Opodatkowaniu VAT podlegają:
 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów
 • import towarów na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W podatku od towarów i usług występują dwa rodzaje zwolnień – podmiotowe i przedmiotowe, dlatego też nie zawsze dokonywanie wyżej wymienionych czynności rodzi obowiązek rejestrowania się do VAT.

Zwolnienie podmiotowe

Jeśli wartości Twojej sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 tys. zł powinieneś zarejestrować się do VAT.

Natomiast jeśli sprzedaż jest niższa, nie masz takiego obowiązku, ponieważ przysługuje Ci zwolnienie podmiotowe, ze względu na niską wartość sprzedaży.

Do wartości tej sprzedaży nie wlicza się:

 • kwoty podatku
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o VAT lub rozporządzenia, z wyjątkiem:
 • transakcji związanych z nieruchomościami,
 • niektórych usług, np. udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz pośrednictwa  w  tym  zakresie;  udzielania  poręczeń,  gwarancji i  wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych; usług depozytów środków pieniężnych,
 • usług ubezpieczeniowych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez Ciebie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. 

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit uprawniający do zwolnienia obliczasz proporcjonalnie do okresu prowadzonej w roku podatkowym działalności gospodarczej. Do VAT musisz zarejestrować się przed sprzedażą po której przekroczysz próg.

Z czym się wiąże zwolnienie z VAT?

– nie masz prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej od zakupów

– nieodliczony podatek jest Twoim kosztem w podatku dochodowym

– nie musisz prowadzić pełnej ewidencji sprzedaży i zakupów

Kiedy nie możesz skorzystać ze zwolnienia pomimo niskiej sprzedaży?

Niestety nie wszyscy podatnicy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT, niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży, gdy:

dostarczasz:

 • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy VAT (np. złom z metali szlachetnych, monety)
 • tereny budowlane
 • nowe środki transportu
 • części do pojazdów samochodowych i motocykli (dot. dostaw hurtowych i detalicznych)

świadczysz usługi:

 • prawnicze
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Tu warto podkreślić że w tej kategorii mieści się również doradztwo związane z oprogramowaniem, siecią. Tak więc kategoria ta odnosi się również do branży IT.
 • jubilerskie
 • ściągania długów, w tym factoringu
 • nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski

Zwolnienie przedmiotowe 

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy konkretnych towarów i usług. W przepisach możesz znaleźć grupę towarów i usług, które są wyłączone z opodatkowania VAT. Są to m.in.:

 • dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolnicze oraz świadczenie usług przez rolnika ryczałtowego
 • usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 • usługi transportu sanitarnego
 • dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami
 • dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane
 • usługi w zakresie opieki medycznej
 • usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi
Kiedy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT?

Musisz zarejestrować się w przypadku:

 • rozpoczęcia sprzedaży opodatkowanej,
 • utraty zwolnienia
 • rezygnacji ze zwolnienia

 Natomiast jeśli planujesz transakcje z kontrahentami zagranicznymi z obszaru UE, pamiętaj żeby zarejestrować się jako podatnik VAT UE.

Chcesz się dowiedzieć więcej o podatku VAT? Przeczytaj inne nasze wpisy .

Z VAT CZY BEZ VAT? OTO JEST PYTANIE

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT