Czy wiesz że od 01.10.2020 r deklaracje VAT-7 i VAT-7K przestają istnieć? Pliki jpk oraz deklaracje VAT które obecnie są wysyłane do Urzędów Skarbowych zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie).
Co więcej niektóre rodzaje sprzedaży trzeba będzie oznaczyć odpowiednim kodem GTU.

Oto rodzaje transakcji które od 01.10.2020 muszą być oznaczone odpowiednim kodem GTU (jest to lista poglądowa, gdzie pewne transakcje na podstawie odpowiednich kodów CN lub znajdujące się w odpowiednich załącznikach ustawy są wyłączone z oznaczania kodami GTU)

GTU 01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 02 – dostawa towarów takich jak między innymi oleje napędowe oraz benzyny silnikowe

GTU 03 – dostawa między innymi oleju opałowego, olejów smarowanych, smarów plastycznych

GTU 04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 05 – dostawa odpadów w tym odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne odpady zawierające metal,

GTU 06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich

GTU 07- dostawa pojazdów oraz części samochodowych

GTU 08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

GTU 09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia

GTU 10 – dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU 11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU 12 -świadczenie usług o charakterze niematerialnym ( usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, badania naukowe i prac rozwojowych, usługi szkoleniowe)

GTU 13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej


Nowością jest to, że faktury wystawione pomiędzy spokrewnionymi podatnikami trzeba będzie oznaczać specjalnym kodem.
Specjalnym kodem oznaczone będą również między innymi transakcje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, dostawy towarów używanych, a nawet sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.
Urzędy Skarbowe będą również zwracać większą uwagę na błędy w plikach jpk. Na poprawienie błędów będzie 14 dni w przypadku niepoprawienia błędów w tym czasie podatnik będzie się narażać na karę w wysokości 500 zł za każdy błąd.
Jesteście gotowi na takie zmiany? Bo my tak!