CZYM JEST IP BOX?

IP BOX to ulga podatkowa.
Mogą z niej skorzystać podatnicy którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP).
Przy skorzystaniu z ulgi IP BOX dochody takie są opodatkowane stawką 5%.

Z ulgi IP BOX mogą skorzystać wszyscy oprócz osób fizycznych prowadzących działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Podatnik może skorzystać z preferencji IP BOX jeśli osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce.
Preferencyjną stawkę 5% można zastosować wobec dochodu osiągniętego za granicą o ile dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli dochód osiągnięto między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malcie czy Szwajcarii -> nie ma możliwości skorzystania z ulgi IP BOX
Jeśli dochód osiągnięto między innymi w Belgii, Luksemburgu, Holandii, Indiach, Cyprze, Singapurze czy Słowacji -> można skorzystać z ulgi IP BOX.

Co jest najważniejsze?
Podatnik musi się przyczynić twórczo do powstania kwalifikowanego IP, poprzez wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP.
To oznacza że podatnik który na przykład nabył patent ale go nie rozwinął i nie ulepszył nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% zgodnie z przepisami o IP Box.
Do skorzystania z preferencyjnej stawki wystarczy aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Nie jest więc wymagane aby podmiot korzystający z preferencji był właścicielem tych praw.

CO TO JEST KWALIFIKOWANE IP?

Kwalifikowane IP jest to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:
1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej
2) należy do jednej z kategorii wymienionych w art.24d ust 2 – jest tu wymienione między innymi autorskie prawo do programu komputerowego
3) podlega ochronie prawnej

Podatnik chcący skorzystać z preferencji IP BOX wobec dochodów z autorskiego programu komputerowego powinien za każdym razem złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
Dzieje się tak dlatego, że w obecnym stanie prawnym w Polsce nie ma możliwości zdefiniowania pojęcia “autorskie prawo do programu komputerowego” w związku z czym to KIS decyduje czy przychód rzeczywiście został osiągnięty z autorskiego prawa do programu i czy ulga danemu podatnikowi należy się czy nie.